እንቋዕ ብደሓን መጻእኪ ናብ ሚርያም- ተንቃሳቓሲ ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት ንስደተኛታት ደቀንስትዮ ኣብ ዞባ ሽለስቪግ-ሆልስታይን፣ ጀርመን

ጸገማት ኣለኪ ግን ናበይ ኬድኪ ከም ትሓቲ ኣይትፈልጥን?
ኣብ ጉዕዞ-ሂወትኪ ዝስዕበኪ ሕማቕ ተመክሮ ሓሊፍኪ?
ብዛዕቡኡ ውን ክትዛረቢ ደሊኪ? ኣብ ልዕሌኺ ዓመጽ ከይወርደኪ ፍርሒ ኣለኪ?
ብዛዕባ ናይ ዑቕባ ጉዳይኪ ወይ ውን ናይ መንበሪ-ፍቓድኪ ኣብ ጀርመን ሕቶታት ኣለኪ?

ንሕና ንዓኺ ኣብዚ ኣለና፣ ብቕንዕናን ብዘይክፍሊትን ክንመኽረኪን ሕቶታትኪ ክንምልስን ቁሩባት ኢና።

0170 / 9350800       Muhliusstraße 67, 24103 Kiel

ንሕና መን ሙኻንና

ንሕና ናይ ሰደተኛታት ደቀንስትዮ ናይ ምኽሪ ማእከል ኣብ ሽለስቪግ-ሆልስታይን  ኢና። ዓመጽ ዝወረደን  ወይ ከይወርደን ፍርሓት ዘለወን ደቀንስትዮ ንመክርን ንሕግዝን።

ብፍላይ ከኣ ሕቶታት ብዛዕባ መሰላዊ ግቡአ፣ ዑቕባ፣ መንበሪ-ፍቓድን ናይ ዑቕባ ቃለ-መሕተትን ዝምልከት ዘለወን ደቀንስትዮ ንሕግዝ። ነዚ አትምልስን እተማኽርን ፍልይቲ ጠበቓ ኣብ መንጎና ኣላትና። ካብዚ ወጻኢ ዝኾነ ሕቶታት ድማ ዝምልከቶ ማእከል ምኽሪ ኣለሊና ሓበሬታ ንህበኪን።

ምኽርና ብዘይ ክፍሊት፣ ወለንታዊ፣ ውልቃውን ምስጢራውን እዩ።

መዋሊ ናይዚ ኣገልግሎት ምኽሪ ምምሕዳር  ሽለስቪግ-ሆልስታይን  እዩ።  ኣካያዲ ድማ  Frauenwerk der Nordkirche እዩ።

ቀረብ ኣገልግሎትና

ቀረብ ኣገልግሎትና ን ስደተኛታት ደቐንስትዮ ከሙኡ ውን ካሎኦት ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት።

ደቀንስትዮ ታሪኸን ይነግራ

ደቀንስትዮ ምኽሪ ከመይ ከም ዝሓገዘን ይነግራ።

ብቐጻሊ ዝሕተቱ ሕቶታት

ኣብዚ መልሲ ናይ ገለገለ ኣብ ግዜ ምኽርና እንረኽቦ ሕቶታት ክትረኽቢ ትኽእሊ

ፍራውየን-ቬርክ ኖርድኪርሸ (Frauenwerk der Nordkirche)

ፍራውየን-ቬርክ ኖርድኪርሸ ሓደ ንደቀንስትዮ ዘተኮረ ጥርናፈ ኮይኑ፣ ብ ኢቫንገሊካዊ-ሉተራዊ ቤተክርስትያን ኣብ ሰሜን ጀርመን ዝማሕደር እዩ። እዚ ማለት ን ኣብ ሃምቡርግ፣ መክለንቡርግ-ፎርፖመርንን ሽለስዊግ-ሆልስታይንን ዝቕመጣ ደቀንስትዮ የገልግል።

እዚ ደቀንስትዮኣዊ ጥርናፈ ናይ ደቀንስትዮ ምትእኽኻብን ሓድሕዳዊ ልውውጥን መደባት ይትልም። ደቐንስትዮ ንዓለም ብ ገዛእነብሰንን ብፍሉይን ክሪኣኣን ክምኮራላን ከም ዝኽእላ ይጽዕር።

እዚ ስራሕ እዚ ብወግዓዊን ውድዓውን መንገዲ ኣብ ግብሪ ክውዕል እዩ፣ ንኣብነት ብጥርኑፍ ብዝካየድ ጉዕዞ፣ ኣስተምህሮ፣ መግለጺታትን ኢግዚቪዥናትን። እዚ መደባት እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ደቀንስትዮ ዘተኮረ ዛዕባታት ይህልዎ።

እዚ ደቀንስትዮኣዊ ጥርናፈ ኣንጻር  ዘይግቡአ ኣተሓሕዛን ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ደቀንስትዮን ኣተኩሩ ይቃለስ። እዚ ጥርናፈ ኣብ ቤተክርስትያን ዝርከባ ንጡፋት ኣባላት ሃልዪዎ፣ ከም ጓል መጠን ኣብ ሃይማኖታዊ እምነትን ኣባል ማሕበረሰብ ኣብ ቤተክርስትያንን ዘለዎ ጸገማትን ይከታተል።

ማሕበራዊ ጥርናፈ ናይ ድያኮኒ፣ ከም ሚርያም፣ contra, cara*SH ምስዚ ደቀንስትዮኣዊ ጥርናፈ ይጠቃለል።

እዚ ጥርናፈ ዝህቦ ኣገልግሎት ን ኩለን ደቀንስትዮ ከምዝምልከት መጠን፣ ንኩለን ደቀንስቶ ይውከስ።

ቀረብ ኣገልግሎትና

ወለንታዊን ብዘይክፍሊትን ንወረቐት ዘለወንን ዘይብለንን ስደተኛታት ደቀንስትዮ ምኽራዊ ሓገዝ ንህብ።

ቛንቋታት

መሳርሕትና  እንግሊዝ፣ ጀርማን። ዓረብን ኩርዲን  ይዛረባ። ንኻሊእ ቛንቋታት ውን ከከም ኣገዳስነቱ እሙናት ደቀንስትዮ ተርጎምቲ ነዳሉ።

ኣገባብ ኣሰራርሓና

ወለንታዊን ምስጢራዊን ዝኾነ፣ ከሙኡ ውን ክከም ዊንታ ተመካሪት፣ መንነት ዝተዓቀበ ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት ንህብ። ንውሳነ ኣይንደፋፍኣክን ከሙኡ ውን ናትኪ ውሳነ ክትውስኒ ነጻ ንገድፈኪ። ከሙኡ ውን ንሕናን ካሎኦት ተርጎምቲን ምስጢር ከይነውጽእ ሕጋዊ ሓላፍነት ዘለና ኢና። መንነቱ ዕቁብ ዝኾነ ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት ንህብን። ንስኺ ዘይትፈልጥዮ ወይ ዘይትደልዪዮ ነገር ኣይንገብርን።

ምንቃስቓን

ኣብ ኪል ፣ ኒሞንስተር፣ ቡሽቴት፣ ከሙ ውን ናብ ረንድስበርግን ካልእ ከተማታት ሽለስቪግ-ሆልስታይንን  ብምንቅስቓስ ውን ናይ ምኽሪ ሓገዝ ንህብ ኢና። ናባና ክትመጺ እንተዘይኪኢልኪ ናባኺ ብምምጻእ ሓገዝና ንህብ። ብተለፎን ውን ክትገብርዮ ትኽእሊ ከነማኽረኪ ንኽእል።

ምስ ካሎኦት ናይ ምኽሪ ኣገልግሎታት ብምትሕብባር ንሰርሕ። ዝበለጸ ሓገዝ ክትረኽብሉ እትኺእሊ ቦታ እንተሃልዩ ውን ከም ድሌትኪ ነራኽበኪ።

ምኽራዊ ሓገዝ ብዛዕባ መሰል

መሰላዊ ምኽርና ንደቀንስትዮ ጥራይ ኾይኑ፣ ብፍላይ ኣብ ሕቶ-ዑቕባን መሰል ስደተኛታትን ከም...

 • መስርሕ ሕቶ ዑቕባ
 • ናይ ዑቕባ ቃለ-መሕተት
 • ናይ መንበሪ ፍቃድ ወረቐት
 • ናይ ማእከላይ ቤ/ጽ ስደተኛታት ጀርመን ውሳኔ- ወረቐት
 • ናይ መስርሕ ቤት-ፍርዲን
 • ፍሉይ ናይ ደቀንስትዮ ኣርእስታትን

…..ዘተኮረ ምኽሪ እዩ።

ንምኽራዊ ሓገዝ ተርጓሚት የድሊ እንተኾይኑ ኣቐዲምና ክንዘራረበሉ ኣገዳሲ እዩ። ኩሉ ዘሎ ኣገዳሲ ወረቓቕቲ ሒዝካ ኣብ ግዜ ቆጸራ ምምጻእ ኣገዳሲ እዩ። ኣቐዲምካ ቆጸራ ምሓዝ ውን ዪካኣል እዩ። (ብኸመይ ትረኽብና)

ንሕና ዘይንህቦ ኣገልግሎት

ገዛ ክንደሊ ወይ ውን ከነታሓሓዝ ኣይንኽእልን ኢና። ጆብቸንተር፣ ሕክምና ወይ ውን ሶስያል-ኣምት ኣይነሰንይን ኢና። ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ብውክልና ኣይንወስድን፣ ሓላፍነት ወሲድና ኣይንጣበቕን።

ንካልእ ናይ ምኽሪ ኑቕጣታት ወይ ካሎኦት ተሓጋገዝቲ።

ኣገልግሎትና ንዓኹም፣

 • ንዓና ምሳኹም ወይ ምስ ካሎኦት ናይ ደቀንስትዮ ማሕበር ምልላይ
 • ብዛዕባ ጉዳይ መስርሕ-ዑቕባ ምዝርራብ
 • ሕቶ ካብ ደቀንስትዮ ብፍላይ ከኣ ሕቶ መስርሕ-ዑቕባ ምምላስ
 • ከሙኡ ውን ሓበሬታ ብዛዕባ መሰል ደቀንስትዮን ኣገልግሎት ምኽርን ምሃብ

ሕተቱና ጥራይ!

ደቀንስትዮ ታሪኸን ይነግራ

ሳራ -ዕድመ 36, ካብ ዒራቕ

ኣነ 36 ዝዕድመይ ዒራቓዊት ኮይነ፣ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ትምህርተይ ዝወዳእኩ እየ። ኣብዚ ካኣ ታሪኸይ ከካፍለኩም ድልውቲ እየ። ኣዝዩ መሪር፣ ንዝኾነት ጓለንስተይቲ ክወርዳ ዘይምነዮ ታሪኽ፣ ምኽንያቱ ኣነ ብምኽንያት ባህልን መበቖልን ብዙሕ ግፍዒ ወሪዱኒ እዩ።

እዚ ከቢድ ታሪኽ ካብ ቁልዕነተይ አዩ ዝጅምር። 7 እሕዋት ነይሮሙኒ። ከም ጓል-ኣንስተይቲ መጠን ከኣ ምሉአ ይቆጻጸሩኒ ኔሮም። ጎቢዘ ልዕሊ ዓሰርተታት ምስ ኮነ ዕድመይ፣ ኣሕዋተይ ብዙሕ ጸቕጢን ምቁጽጻርን ይገብሩለይን ብዙሕ የጋፍዑንን ኔሮም። እዚ እቲ ዝኸበደ ግዜ ናይ ሂወተይ ኔሩ።

ዕድመይ ዕስራታት ምስ በጻሕኩ (እቲ ዝበለጸ ግዜ ናይ ሓንቲ ጓል-ኣንስተይቲ፣ ድሌታታካን ሕልምታትካን ትትልመሉን ትትግብረሉን ግዜ፣ ናይ ሕልምካን መናብርትካን መጻምድቲ እትመርጸሉ ግዜ ሙኻኑ እዩ) ከም ድሌተይ ክከውን ዕድል ኣይነበረንን። በንጻሩ እኳ ዳኣ ሂወተይ ኣዝዩ ክፉእ ሕልሚ እዩ ኮይኑ።

እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት፣ ስድራይ ን ሓደ ምርዑዉን ኣቦ ሸሞንተ ቆለውዕን ኣኮይ (ቤተሰበይ) ክምርዖ ስለዝገደዱኒ እዩ። መሃይምነት ዘየጥፈአ ኣዝዩ ባህላዊን ድሑሩን ሰብ ኮይኑ፣ ዕድሚኡ ከኣ ክንዲ ኣቦይ እዩ። ክልተ ቐለውዕ ካቡኡ ወሊደ ሂወተይ ውን ቡኡ መጠን እናኸፈአ ከይዱ። እዚ ድሑር ኣካይዱኡን ክብረት ዘይብሉ ኣተሓሕዙኡን ከሙኡ ውን ናይ ዕድመ ፍልልይ ክጻወሮ ኣይካኣልኩን።

መዓልታዊ ኣብ ትሕቲኡ ዝሳቐዮ ዝነበርኩ ዝኾነ ሰብ ክግምቶ ኣጸጋሚ እዩ። ሳልሳይ ግዜ ኣብ ዝጠነስኩሉ እሞ፣ እንደገና ጓል ሙካና ኣብ ዝፈለጠሉ እዋን፣ ነታ ቆልዓ ክቐትል ብምባል ናዓይ ጥቃ ሞት ክሳብ ዝበጽሕ ሃሪሙኒ። ወዲ ዘይምጥናሰይ ከም ናተይ በደል  ሓሲቡ ንክሰዶ ገዲድኒ።

ካብዚ ዕለት ኣትሒዘ ክጻወሮ ስለዘይካልኩ፣ ደቀይ ሒዘ ናብ ኣዝዩ ርሑቕ ቦታ ክሃድምን፣ ንደቀይ ካብ ተመሳሳሊ ተመኩሮ ከገላግለንን ወሰንኩ። ኣርባዕተ ዓመት ተሓቢእና ብሰላምን ብምክብባርን ክንነብር ድሕሪ ምጽናሕ፣ ኣበይ ከም ዘለኹ ስለዝፈለጠ፣ ክወስደኒ ብምባል ናብ ገዛይ መጽዩ። ስለዛኣበኹ ባእሲ ተፈጢሩ ን ጓል 8-ዓመት ጓለይ ቐቲልዋ።

ኣዝየ ተስፋ ቆሪጸ፣ እታ እንኮ ዝተረፈቲኒ ብጸሎት ካብዚ ሕማቕ ሂወት ከገላግለኒ ምልማን ጥራይ ኮኢኑ። ድሕሪ ግዜ ግን በዓል-ቤተይ ብሕጊ ክእሰር ተፈሪዱ፣ ኣነ ከኣ ብቤት-ፍርዲ ክፋታሕ ኪኢለ።

እንተኾነ ግን ብሰላም ቀሲነ ክነብር ስለዘይከኣልኩን ኣብ ጸቕጢ ስለዝነበርኩን፣ ካብ ሃገረይ ክወጽእ ወሲነ። ዕድል ጌረ ድማ ናብ ጀርመን ክበርርን ናይ ዑቕባ መሰል ክወሃበንን ኪኢለ። ኣብዚ ኣብ ዝመጻኩሉ ግዜ፣ ከምብሓዲሽ ከምዝተፈጠርኩ ኾኢኑ ተሰሚዕኒ። ሂወተይ ካን ግዜ ናብ ግዜ እናተማሕየሸ ከይዱ።

ኣእምሮኣዊን መንፈሳዊን ጥዕናይ ንምምላስ ከኣ ካብ ZIP (ማእከል ኣእምሮኣዊ ጥዕና) ምኽራዊ ሓገዝ ተዋሂቡኒ። ድሒረ ካኣ ናብ MYRIAM ናይ ምኽሪ ማእከል ብምምጻእ፣ ኣብ ሂወተይ ዓቢ ተራ ዝተጻወተ ናይ ሓበሬታን ምኽሪን ሓገዝ ረኺበ።

ሕጂ ኣብ ናይ ቋንቓ ቤት-ትምህርቲ ሓደ ፍሉይ ዝኾነ ሰብኣይ ተላልየ፣ ተመርዒናን ሓደ ቆልዓ ወሊድናን። ሂወተይ ብሙሉእ ተቐይሩ፣ ጓለይ ካብ ጽምዋ ተገላልጊላ መተካእታ ሓብቲ ረኪባ። ማዕረ ክንደይ ትፈትዋን ትከናኸናን ክሪኢ ከለኩ ዝስመዓኒ ሓጎስ መግለጺ የብሉን።

እዛ ዘላትኒ ንእሽቶይ ስድራቤት ፣ንመጻኢ ሂወተይ ሓይልን ፍቕሪን ስለዝመለሰትለይ፣ ሕጉስቲን ትስፊውቲን እየ። ሓደ ሓደ ግዜ ሂወት ተረርቲን ዓቃላትን ክንከውን ይምህረና እዩ።

ኣብ መወዳእታ፣ ነዚ ኩሉ ዕድላት ውሑስ ሂወትን ክብሪን ማዕጾ ዝኸፈተለይ  መንግስቲ ጀርመን ካብ ልቢ የመስግን። ውሽጣዊ ቁስለይ ተፈዊሱ እንደገና ኣደን ስድራቤትን ክኸውን ብምብቕዐይ ኣዝየ የመስግን።

ንኻሎት ደቀንስትዮ እንታይ ትመኽርየን ወይ ትብልየን?

ዝኾነት ጓላንስተይቲ ናይ ባዕላ ጸገምን ታሪኽን ከምዘለዋ ርዱእ እዩ። ግን ብ እምነት፣ ዓቕልን ነብሰውሳኔን እቲ እንደልዮ ሂወት ክንረኽቦ ከምእንኽእል እምነት ኣለኒ።

ሰምሃር፣ ዕድመ 23, ካብ ኤርትራ

ካብ ሃገረይ ወጽየ ዝሓሸ ሂወት ክደሊ  ክውስን ከለኩ፣ ጓል 19 ዓመት እየ ኔረ። ኣብ ሃገረይ ዲክታቶራዊ መንግስቲ ስለዘለና ተስፋ ኣይነበረንን።

ጉዕዞይ ብ ኢትዮጵያ እዩ ጀሚሩ። ኣብኡ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ኣብ ናይ ስደተኛታት መዕቆቢ ቦታ ጸኒሐ። ብድሕሪኡ ብመራሕቲ መንገዲ (ሰምሳሪ) ብሱዳን ኣቢለ ናብ ሊብያ ክጓዓዝ ዕድል ረኺበ። ክሳብ ናብ ዓዲ-ጥልያን ዘኣቱ ልዕሊ 3 ወርሒ ወሲዱለይ። ካቡኡ ናብ ሽወደን እትወስድ ባቡር ተስቒለ ጉዕዞይ ቀጺለ።

ኣብዚ ውን ክሳብ ናብ ናይ መወዳእታ ቦታይ ዝውዛዕ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ገለ ቁሩብ ግዜ ጸኢሐ።

ኣብዚ ክልተ ዓመት ጉዕዞይ፣ ብዙሕ ከቢድ ኩነታት ከም ክቱር ጥምየትን ጽምእን፣ ሰባት ክጋፉዑን ክሞቱን፣ ኣብ ነብሰይ ውን ብዙሕ ግፍዒ ጥንስን ምንጻል ጥንስን ርእየ እየ።

ናብ ጀርመን ኣብ ዝመጻኩሉ እዋን፣ ቤተሰበይ ኣብዚ ስለዝነብር ኣብዚ ክኸውን ወሲነ።

ኣብ ሽወደን ናይ ኣጻብዕቲ ኣሰር (ዓሸራ) ስለዝነበረኒ ግን፣ ኣብ ጀርመን ናይ ዑቕባ ሕቶይ ነጺጎሞ ናብ ሽወደን ክመልሱኒ ወሲኖም። ኣብዚ ግዜ እዚ ናብቲ ናይ መዕቆቢና ቤት-ጽሕፈት ብምኻድ ሓገዝን ሓበሬታን ሓተትኩ። በዚ መንገዲ ኣቢለ ምስ MYRIAM (ምኽሪን ሓገዝን ን ደቀንስትዮ ብፍላይ ዝወሃበሉ ጥርናፈ) ክራኸብን ዝተፈላለየ ሓገዝን ምኽርን ክረብን ኪኢለ። እተን ኣብዚ ዝነጥፋ መሳርሕቲ ምስ ካሊኦት ናይ ሓገዝ ማሕበራት ብምትሕብባር ናይ ቤትክርስትያን መጻንሒ ዑቕባ ክረክብ ኣዝዩ ዓቢ ሓገዝ ገረናለይ። ውጺኢት ናይዚ ድማ ኣብ ሓደ ቤተክርስትያን ክሳብ ናይ ምሕባእ ገደብ ግዜ ዝሓልፍን ጀርመን ናተይ ሓላፍነት ትወስድን ክነብር ተፈቒዱለይ። ድሕሪ ክልተ ወርሒ ናብ ናይ መዕቆቢ ቦታ ብምምላስ፣ ንቡር ናይ ዑቕባ ሕቶይ ኣብ ጀርመን ክካየድ ተወሲኑለይ። ድሕሪ ነዊሕ ምድላይ ኣብዚ ቀረባ እዋን ናይ በይነይ ገዛ ረኺበ ብሓጎስ ይነብር ኣለኹ።

ጎኒ ጎኒ ናይዚ ኩነታት ኣብ ZIP (ማእከል ኣእምሮኣዊ ጥዕና ኣብ ኪል) ብምኻድ ናይ ስነ-ኣእምሮ ምኽሪን ማዕዳን ብምርካብ፣ ሂወተይን ጥዕናይን ከማሕዪሽ ኪኢለ።

ቋንቃ ክሳብ B1 ምስ ተማሃርኩ፣ ስራሕ ረኪበ ክሰርሕን ነብሰይ ክኽእልን ምስ ጀመርኩ ውሕስነት ክስምዓኒ ጀሚሩ። ድሕሪ ቃለ-መሕተት ናይ ሓደ ዓመት መንበሪ ፍቓደ  ተዋሂበ ብሰላም ይነብር ኣለኹ።

ንመጻኢ ብተስፋ አየ ዝጥምቶ። ኣብ ቐጻሊ ብዝያዳ ናይ ቛንቃ ክእለተይ ኣማሕዪሸ

ዝሓሸ ናይ ምዝራብ ክእለት ክውንንን ኣብ ኡኒቨርሲቲ ተማሂረ በቲ ዝደልዮን ዝፈትዎን ሞያ ተመሪቐ  ክሰርሕን ምሉአ ተስፋ ኣለኒ።

ንካልኦት ደቐንስትዮ እንታይ ትብልየን ወይ ትመኽርየን?

ኣብ መወዳእታ ንኩለን ነዚ ናተይ ታሪኽ ዘንብባ ደቀንስትዮ ክብሎ ዝደሊ፣ ኣብ ሂወትኪን ዘጋጥመኪን ብዙሕ ጸገማት ክህሉ እዩ፣ ግን እቲ ቀንዲ ኢድካ ዘይምሃብን ብዓቕሊ ኣብ ዕላማኻ ጸኒዕካ ምፍታንን እዩ። ምውዳቕ ኽህሉ ይኽእል እዩ፣ እንደገና ተንሴእካ ምፍታን እቲ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ብኩሉ ዘለካ ነገራትን ዕድላትን ክትጥቀማሉ ኣገዳሲ እዩ። ተስፋ ክትቆርጻ የብልክንን። ኣብ መወዳእቱኡ ጻዕርኽን ከንቱ ኣይክከውንን እዩ፣ እቲ ትደሊኦ ውን ኣይክትስእናን ኢኺን።

ያስሚን ካብ ዒራቕ

ኣነ ዒራቓዊት ኩርዳዊት ኮይነ ክልተ ዓመት ኣብ ጀርመን ተቐሚጠ ኣለኩ። ኣብ ዒራቕ ተመርዕየ፣ ሓጺር ግዜ ድሕሪ መርዓና ሰብኣየይ ናብ ጀርመን መጽዩ። ድሒረ ውን ኣነ ክስዕቦ ወሲነ፣ ስለዚ ድማ መራሕቲ መንገዲ ገንዘብ ከፊለ ብመንገዲ ቱርኪ ናብ ጀርመን ክመጽእ ኪኢለ።

እንተኾነ ግን እቲ መውስቦ ምስ በዓል ቤተይ ካብ መጀርያ ግዜ ኣብ ምርድዳእን ሓድሕድ ምክብባርን ዝተመርኮሰ ኣይነበረን። ካብ መጀመርያ ኣትሒዙ ክንቛዮቅ ከለና ክቀትለኒ ሙኻኑ የፈራርሓኒ ነሩ። ናብ ጀርመን ምስ መጻእኩ ጠባዩ ክቕይር ተስፋ እኮ እንተገበርኩ፣ ነገር ግን ኩሉ ከም ቀደሙ ኮኢኑ ክቕየር ኣይተራእየን። ንኹሉ ብምጽዋር ክማሕየሽ ዕድልን ግዜን እኮ እንተሃብክዎ፣ ናይ ኣእምሮ ጸገም ከይሃለዎ ኣይተርፍን ለውጢ ኣየርኣየን። ኩሉ ግዜ ከም ዘሽክዖ ዝለዝሓስብ፣ ኣብ ልዕለይ ምሉእ ምቁጽጻር ክገብር ይፍትን። ምስ ሰባት ከይራከብ ኣጊዱኒ፣ ገንዘበይን ነፍሲ ወከፍ ወጻኢታተይን ብክቱር ክከታተለኒ ጀሚሩ። ኣብ ገዛ ዓጽዩኒ ንነዊሕ ግዜ በይነይ ገዲፉኒ ይኸይድ።

ኣብ መወዳእቱኡ ክገድፎ ወሲነ። ሓንቲ ካብ መሓዙተይ ብዛዕባ እዚ ናይ MYRIAM ፕሮጀክት ስለዝነገረቲኒ በዚ ተሓጊዘ ናብ ናይ ደቀንስትዮ መዕቆቢ ክሃድም ኪኢለ። ኣብዚ ቦታ ደቀንስትዮ ብዛዕባ ጸገማተን ሓገዝን ምኽሪን ዝረኽባሉ ቦታ ሙኻኑ እዩ።

ኣገልግሎት ምኽሪ MYRIAM ናይ በይነይ ናይ ዑቕባ ሕቶ ክሓትት ክሳብ መወዳእታ ኣሰንየናኒ። ድሕሪ ሽድሽተ ወርሒ ድማ ወረቐተይ መጺኒ። ድሕሪ ቁሩብ ኣዋርሕ ውን ናተይ ገዛ ብምድላይ ረኺበ ካብቲ ግዝያዊ መዕቆቢ ክወጽእ ኪኢለ። እዚ ማለት ንዓይ ሓድሽ ምጅማር ናብ ርጉእን ቕሱንን ሓዲሽ ሒወት እዩ። ሕጂ ድማ ናተይ መደብ ቛንቋ ብግቡእን ብቕልጡፍን ምምምሃርን፣ ምስ ማሕበረሰብ ጀርመን ቀልጢፍካ ምጽንባርን እዩ፣ ምክንያቱ ንምዕባለ ነብሰይን መጻእየይን ኣዝዩ ወሳኒ ስለዝኾነ።

ንኻሎኦት ደቀንስቶ እንታይ ትብልየን ወይ ትመኽርየን?

ንዝኾነት ከማይ ጓል ኣንስተይቲ ክብሎ ዝደሊ፣ ክትፈሪሕ ከምዘይብላን ንዝኾነ ጸገማት ምኽሪ ካብ ምሕታት ድሕር ክትብል ከምዘይብላን ክመኽረን ይደሊ።

ሙና ካብ ሶማል

ኣነ ኣዝዩ መሪር ቃንዛ ዘሕለፍኩ ሶማላዊት እየ። እዚ ከቢድ ቃንዛ ክርሳዕ ዘይክእልን ክሳብ ሕጂ ኣብ ሂወተይ ጽልዋ ዘለዎን እዩ። ነዚ ስቓይ እዚ ኣብዚ እሕጺርካ ክትገልጾ ይኹን ክትዝርዝሮ ዝካኣል ኣይኮነን፣ እንተኾነ ብዛዕባ እቲ ዓብን ሓፈሻዊን ዝኾነ ጸገማት ገለ ክብል።

ጓል 12 ዓመት ከለኹ ብሓንቲ ሰበይቲ ተጨውየ ናብ ሱዕዲ-ዓረብ ተወሲደ ናብ ሓንቲ ስድራቤት ተረኪበ። ካብዚ ዝጀመረ ጸገመይ፣ ኣገልጋሊት ናይዛ ስድራቤት ኮይነ። ወትሩ ይቛየቁንን ከም እስርቲ ይሕዙንን ኔሮም። ንዓመታት ዛኣክል ኢሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ሒዞምኒ። ክሃድም እኮ ተፈተንኩ ግን ኣይተዓወትኩን። ከም ብዝሒ ፈተነ ህድማይ ውን ኣተሓሕዛይ እናአፈአ ከይዱ።  ክሳብ ኣስራሒተይ ሓደጋ መኪና ዘጋጥማ ድማ ብኸምዚ ከቢድ ናብራ ይነብር ነይረ። በቲ ሓደጋ እእዳዋ ተሰቢራ ርእሳ ውን ተሃሪማ ስለዝለመሰት ብ ዓረብያ ከም ትንቀሳቐስ ኮይና። ብኸምዚ ካኣ ኣብ ሓገዝ ናይ ካሎኦት ሰባት ጥራይ ከም ትምርኮስ ኮይና። ሓደ መዓልቲ እታ ስድራቤት ን ዑደት ገይሻ ኣነ ምስታ ሰበይቲ ክሕግዛ ገዲፎምኒ። እዚ ዕድል ንኽሃድም ተጠቂመሉ፣ ኣብ ቐዳመይቲ መዓልቲ ሃዲመ ወጽየ። እዚ መዓልቲ እቲ ኣብ ሂወተይ ኣዝየ ዝተሓጎስኩሉ ኔሩ። ድሒረ ናብ ኤውሮፓ ክመጽእን ኣብ ጀርመን ዑቕባ ክሓትትን ዕድል ረኺበ።

ሕጂ ነጻን ኣብ ዝኾነ ዘይትምርኮስ ሰብን ኮይነ። ሓዲሽ ሂወት ንምጅማር ኣዝዩ ብሩህ ዝኾነ መጻኢ ተኸፊትለይ። ስለዚ ድማ ንኩሎም ኣብዚ ደረጃ ሂወት ክበጽሕ ዝሓገዙኒ ምስጋና ይኹኖም፣ ብፍላይ ከኣ ንመንግስቲ ጀርመን።

ንከማኪ ካሎኦት ደቀንስትዮ ከ እንታይ ምመኸርክየን ወይ ምበልክየን?

ንኹለን ሓደሽቲ ዝመጻ ደቀንስትዮ ክብለን ዝደሊ፣ ጽኑዓት ክኾናን ሓገዝ ንምሕታት ተባዓት ክኾናን እየ ዝመኽረን። ተስፋ ፈጺምኪን ክትቆርጻ የብልኪንን ክብለን ይደሊ።

ለይላ ፣ ዕድመ 25 ካብ ሶርያ

ኣነ ለይላ ይበሃል፣ ጓል 25 ዓመት ሶርያዊት እየ። ምስ ስድራቤተይ አየ ናብ ጀርመን መጽየ። መንበሪ ፍቓድ ተዋሂቡና ሂወተይ ኣዝዩ ርጉእ ይመስል ኔሩ፣ ክሳብ ገለ ዘይተጸበኽዎ ነገር ዘጓንፈኒ።

 ስድራቤተይ ምስ ሓደ ዘይፈልጦ ወዲ ከመርዕዉኒ ኩሉ ወዲኦሞ። ንኣሕዋተይ እኮ ኣነ ከም ዘይደሊ እንተነገርክዎም፣ ንሶም ግን ኽቕበልዎ ኣይከኣሉን፣ ንዓይ ውን ክድህሉንን ክሃርሙንን ጀሚሮም።

ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደ ኣዝየ ዝፈትዎ ወዲ ተላልየ ኔረ፣ ምሱኡ ውን ብሓንሳብ ክንነብር ምሉእ ድሌት ኔሩኒ። እንተኾነ ግን ብዛዕቡኡ ንስድራቤተይ ክነግሮም ክደፍር ኣይከኣልኩን።

ባህልና ዘረባ ስድራቤትናን ዓበይቲ የሕዋትናን ክንቃወም ኣየፍቅደልናን እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ፣ ኣንጻር ናይቲ ናይ መርዓ መደብ ክዛረብ ኣይደፈርኩን።

ምስ ዓርከይ ብሙዃን ሓገዝ ክንደሊ ናብ HILFETELEFON (ኣብ ሓደጋ ንዘለዋ ደቀንስትዮ ሓገዝ ዝህቡ ማእከል) ደዊልና፣ ቡኡ መንገዲ ድማ ምስMYRIAM (ማእከል ምኽሪን ሓገዝን ንደቀንስትዮ) ክንራኸብ ኪኢልና።

ካብ MYRIAM ዝረኸብናዮ ምኽሪ፣ ኣብ ጀርመን ሓደ ሰብ ንኽምርዖ ብስድሩኡ ይኹን ብኻልእ ሰብ ክግደድ ከምዘይፍቀድን፣ ዝኾነ ሰብ መጻምድቱ ባዕሉ ክመርጽ መሰል ከምዘለዎን ይሕብር። ኣብ ዝተረፈ ብዙሕ ውሳኔታትና ካብ MYRIAM ብዙሕ ምኽራዊ ሓገዝ ረኺብና።

ምስ ሓደ ሸኽ ብዛዕባ ናይ መርዓ ሕጊ ክንሓቶ ውን ተራኺብና ኔርና፣ ንሱ ውን ብሕጊ ፋትዋ እታ ጓል ዘይትቕበሎ መርዓ ብሃይማኖት ጉጉይ ምዃኑ ሓቢሩና።

ኣብ ሞንጎይን ስድራቤተይን ዝነበረ ህልኽ ካብ ቃሎምን መደቦምን ብምውጽኤይ ናብ ዝኸፈአ ደረጃ በጺሑ። ንሶም ዝበልዎ ዘይምምርዓወይ ኣዝዮም ተቆጢዖም። ኣነን ዓርከይን ውን ክንምርዖ ወሲንና። ካብ ስድራቤተይ ብዝሕ መጠንቀቕታን ምፍርራሕን ይመጸኒ ስለዝነበረ ናብ ካልእ ዓዲ ክንቅይርን ሓዲሽ ሂወት ክንጅምርን ወሲንና።

ሕጂ ምስቲ ትርግታ ልበይ እትሃርመሉ ወዲ ተመዕየ፣ ምስዚ ኩሉ ጸገማተይ ተሓጒሰ ይነብር ኣለኩ። ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ ሓደ ቆልዓ ክንቡኮር ኢና።

ንከማኪ ካሎኦት ደቀንስትዮ እንታይ ትመኽርየን ወይ ትብልየን?

ኣነ ሓንቲ መልእኽቲ ንኹለን ደቀንስትዮ ክብላ ዝደሊ፣ መሰልክን ፍለጣን ተጠቀማሉን፣ ኣብ ሂወትኪን ርእሰ ውሳኔ ኣማዕብላ፣ ካብ ባህልን ልምድን ፈሪሕኪን ነብስኽን ኣይትህሰያ።

ብቐጻሊ ዝሕተቱ ሕቶታት

እዚ መልሲ ንውልቃዊ ምኽሪ ዝትክእ ኣይኮነን። ዝኾነ ጉዳይ ነናቱ ፍልልይ ኣለዎን ከከም ጉዳዩ ከኣ ነናቱ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ኣለዎ። ስለዚ ሕቶታትኪንን ወረቓቕትኽንን  ሒዝኪን ናባና ክትመጻ ተመራጺ እዩ።

1. ወደይ ኣብ ጀርመን ምስ ዝውለድ ጀርመናዊ ድዩ?

ኣይፋሉን። ሓደ ክፋል ናይ ስድሩኡ ጀርመናዊ ዜግነት ምስ ዝህልዎ ግን ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተዋሓደ ሓደ ካብ ስድራ ኣብ ጀርመን እንተዋሓደ 8 ዓመት ዝተቐመጠ እንተኮይኑን ኩሉ ዝሕተቶ እንተኣማሊኡን ውን እቲ ውላድ ጀርመናዊ ዜግነት ክሕልዎ ይኽእል እዩ። ምውላድ ናይቲ ቆልዓ ኣብ ናይ ወለዲ ኣብ ጀርመን ናይ ምጽናሕ ዕድል ጽልዋ ክህልዎን ዘይክህልዎም ኣብ ብዙሕ ረቛሒታት ዝምርኮስ እዩ። ነዚ ዝምልከት ሕቶታት እንተሃሊኪን ኣብ ናይ ምኽሪ ኣገልግሎትና ክትመጻ ትኽእላ ኢኽን። (ብኸመይ ትረኽብና)

2. ምስ ስድራይ ኣብ ናይ መስርሕ-ዑቕባ እየ ዘለኩ፣ ሕጂ ግን ካብ በዓል ቤተይ ክፋታሕ ደልየ። ናይ በይነይ ወይ ምስ ደቀይ ሓድሽ ሕቶ ዑቕባ ክሓትት ይካኣል ዶ?

ሓድሽ ምሕታት ዘድልየኪ ኣይኮነን፣ እንተኾነ ነቲ ናትኪን ናይ ደቅኽን ካብ ናይ በዓል-ቤትኪ ክትፈልዪዮ መሰል ኣለኪ። ብድሕሪ`ዚ ናይ በይንኺ መስርሕ-ዑቕባን ቃለ-መሕተትን ይግበረልኪ። ናይ በይንኺ ወይ ምስ ደቅኺ ውሳኔ ዑቕባ ይመጻኪ። ነዚ ክትግአብሪ ሓገዝ እንተደሊኪ ናባና ክትመጺን ሓገዝ ክትረክብን ትኽእሊ። (ብኸመይ ትረኽብና) ምናልባት ቅድሚ ምፍልላይኪ ምስ በዓል-ቤትኪ ናይ ዑቕባ ቃለ-መሕተት ጌርኪ እንተኾንኪ፣ ብደብዳቤ ወይ ኣብ ካላኣይ ቃለ-መሕተት ጉዳይኪን ምኽንያትኪን ክትገልጺ ተኽእሎ ኣሎ።

3. ኣነ ብጥርናፈ ስድራቤት እየ ናብ ጀርመን መጽየ፣ ሕጂ ግን ስለዘይጥዓመኒ ክፋታሕ (ክፈላለ) ደልየ። ናይ በይነይ መንበሪ-ፍቓድ ክወሃበኒ ይኽእል ዶ?

ዝተፈላለየ ተኽእሎታት ኣሎ። ከከም ጉዳዩ ከኣ ኣዝዩ ይፈላለ እዩ። ንኸምዚ ጉዳይ ንምኽሪ ናባና ክትመጺን ምሳና ክትዘራረቢን ኣገዳሲ እዩ። (ብኸመይ ትረኽብና)

4. መስርሕ ዑቕባን ቃለ-መሕተት ናይ መስርሕ ዑቕባን ከመይ ይካየድ?

ኣብ ዝስዕብ ቪድዮ ኣገባብን መሰላትኪ ኣብ ግዜ  ቃለ-መሕተትን ተጸሚቑ ቐሪቡ ኣሎ። እንተደሊኪ ውን ባኣካል ናባና ብምምጻእ ኣብ ምድላው ቃለ-መሕተት ክንሕግዘኪ ቅሩባት ኢና። (ብኸመይ ትረኽብና)

ቪድዮ ንምርኣይ ኣብዚ ጠውቂ

5. ክፋታሕ ደልየ፣ እንታይ ክገብር ኣለኒ?

ኣብ ጀርመን ዝኾነት ጓለንስተይቲ ትኹን ወዲ ተባዕታይ ናይ ምፍታሕ መሰል ኣለዎ። ክትፋትሒ ምስ እትደልዪ መጀመርያ ምስ ሓንቲ ካብ ጠበቓታት (ጠበቓ መሰል ስድራቤት) ቆጸራ  ክትሕዚ ኣለኪ። ጠበቓኺ ብ መዛገጃቤት ዲኪ ዋላ ብ ቤተክርስትያን ተመርዒኺ ክትፈልጥ ኣለዋ። ብድሕሪኡ ኣገባብ ጉዳይኪን መሰልኪን  ነጊሮም ንትግባሪኡ ይሓቱልኪን ይካትዑልኪን።

6. ድሕሪ ፍትሕ ኣብ ልዕሊ ደቀይ እንታይ መሰል ኣለኒ?

ከም ሕጊ ኣደን ኣቦን ኣብ ልዕሊ ውሉድ (ቀለውዕ) ማዕረ መሰል ኣለዎም። ኣብ ጀርመን ነዚ ጉዳይ ብግቡእ ዝፈልጥዎ ጠበቓታት ኣለዉ፣ ንዖኦም ብምውካስ መሰላትኪ ብግቡእ ክትረኽቢ ክካትዑልኪ ይኽእሉ እዮም። ነዚ ጉዳይ ናባና መጺኪ ምኽሪን ሓበሬታን  ክትረኽቢ ኣገዳሲ እዩ።

7. ሕቶ ዑቕባይ ብምሉእ (ብኸፊል) ተነጺጉ፣ እንታይ ክገብር ኣለኒ?

ብዝቐልጠፈ መንገዲ ናይ ስደተኛታት ናይ ምኽሪ ንቑጣ ኬድኪ ምሕታት ወይ ውን ኣብዚ ጉዳይ ተመክሮ ዘለዎ ጠበቓ ምሓዝ ከድልየኪ እዩ። እዚ ኣገዳሲ እዩ፣ ምኽንያቱ ኩሉ ናይ ይግባይ ናይ ግዜ ገደብ ስለዘለዎ። እዚ ናይ ግዜ ገደብ ሰሙን ወይ ክልተ ሰሙን ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ኣብዚ ግዜ እዚ ይግባይ ምባልኪ ውጽኢት ኣለዎ ዶ የብሉን ምኽሪ ክትረኽቢ ኣገዳሲ እዩ። ብድሕሪኡ ክውሰድ ዘለዎ ስጉምቲ ምዝርራብ ተመራጺ እዩ።

ኣብ ውሽጢ እዚ ናይ ግዜ ገደብ ናይ ጠበቓ ቆጸራ ክትረክቢ ተዘይኪኢልኪ፣ ባዕልኺ ናይ ይግባይ ደብዳቤ ብምጽሓፍ ኣብ ውሽጢ እቲ ግዜ ነቲ ውሳኔ ከምዘይትቕበልዮ ክትሕብሪ ይካኣል እዩ። ነዚ ንምግባር ኣብ ግዚኡ ናባና ምምጻእ ይካኣል።

ናይ ሓደ ዓመት መንበሪ-ፍቓድ ጥራይ ምስ እትወሃቢ፣ ኣንጻር ናይቲ ውሳኔ ይግባይ ክትብሊን ዝሓሸ ወረቐት ክወሃበኪን ክትሓቲን ትኽእሊ ኢኪ። ከሙኡ ምግባርኪ ነቲ ተዋሂቡኪ ዘሎ ወረቐት ኣየግድፉኽን እዮም። ይግባይ ምባልኪ ትዕወትሉን ኣይትዕወትሉን ኣቐዲምኪ ምስ ጠበቓ ወይ ምስ ኣማኸርቲ ምዝርራብ ኣገዳሲ እዩ።

8. ኣብ ግዜ ቃለ-መሕተት ኩሉ ኣይነገርክዎምን፣ እንታይ ክገብር ይኽእል?

ክሳብ ሕጂ ዝኾነ መልሲ ዘይመጻኪ እንተኾይኑ፣ ብጽሑፍ መልክዕ ኩሉ ጉዳይኪን ምኽንያትኪን ክትሰድሎም ወይ ከኣ ኣብ ካላኣይ ቃለ-መሕተት ኣስፊሕኪ ክትገልጽሎምን ይግባእ። ብድሕሪኡ ካላኣይ ቃለ-መሕተት ክግበረልኪን ዘይክግበረልኪን ቤ/ጽ ስደተኛታት ጀርመን ይውስን።

በዚ ምኽንያት ኣብ ከምዚ ጉዳይ ናብ ናይ ምኽሪ ኑቕጣታት ወይ ናብ ጠበቓ ምካድ ኣገዳሲ ይገብሮ።መልሲ መጺኪ እንተኾይኑ ግን፣ ዝተረፈ ምኽንያታት ክትምሎኦ ኣይካኣልን እዩ።ውሳኔ እንተዘይተቐቢልኪዮ ግን ኣብ ናይ ይግባይ መስርሕ ን ጠበቓኺ ኩሉ ክትሕብርዮ ዝበለጸ እዩ።

9. ናይ ሓደ ዓመት ወረቐት መጺኒ፣  ስድራቤት ክጥርንፍ ካኣ ድሌት ኣለኒ፣ እዚ ይካኣል ዶ?

ብመሰረት ሕጊ ናይ ሰለስተ-ዓመት ወረቐት ምስ ዝህልወኪ ኢኪ ብቐጥታ ስድራቤት ናይ ምጥርናፍ መስርሕ ክትጅምሪ ዝግባኣኪ። ካብ  ዕለት 1 ሓምለ 2018 ጀሚሩ፡ ናይ ሓደ ዓመት ወረቐት ዘለዎም ሰባት ስድራቤቶም ክጥርንፉ ሕጋዊ መሰል ኣለዎም። እንተኾነ ግን ኣብ ሙሉእ ጀርመን ኣብ ሓደ ወርሒ ክሳብ 1.000 ጉዳያት ጥራይ ክሳለጡ ይፍቀድ። ነዚ ንምጽራይ ን ኣብ ጥቓኺ ዘሎ ናይ ምኽሪ ቤት ወይ ዝምልከቶ ኣካል ወይ ውን ንጠበቓኺ ክትውከሲ ጽቡቕ እዩ። በዚ ኣገባብ ናይ ምጥርናፍ ስድራቤት ትሕቲ ዕድመ ውሉድኪን በዓል-ቤትኪን ጥራይ ኢኪ ክትጥርንፊ ዝፍቀደኪ። ከም ትሕቲ ዕድመ ኣብ ጀርመን እንተሃሊኺ ካኣ፣ ስድራቤትኪ (ኣቦኺ፣ ኣዴኺ ምስ ደቆም) ከተምጺኢ ይፍቀደኪ።

ልዕሊ ዕድመ (ልዕሊ 18 ዓመት) ውሉድ ወይ ውን ቀረባን ርሑቕን ቤተሰብ ግን ክጥርነፉ ኣይክእሉን። ነዚ ንምግባር ውን ናይ ምኽሪ ሓገዝ ክትወስዲ ኣገዳስን ሓጋዝን እዩ። ናይ ሰለስተ ዓመት ወረቐት ምስ ዝመጻኪ፣ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ ዘሎ ናይ ግዜ ገደብ ናብ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ብምኻድ ብጽሑፍ መልክዕ ስድራቤት ክትጥርንፊ ከም እትደልዪ ክትሕብሪ ናይ ግድን እዩ።

እዚ ናይ ግዜ ገደብ ምስ ዝሓልፍ ግን እቲ ኣገባብን ከተማልእዮ ዘለኪ ነገራትን ስለዝቕየር እቲ ዕድል ጸቢብ  ይኸውን። በዚ ምኽንያት ካኣ ጠበቓ ቆጺርኪ ክትሓቲ ግድን ይኸውን።

10. ስድራይ ናብ ሓደ ዘይደልዮ ሰብ ክምርዖ ይግድዱኒ ኣለዉ፣ እንታይ ክገብር ይኽእል?

ግዱድ መርዓ ኣብ ጀርመን ኩልኩል እዩ። ንስኺ መዓስን ንመንን ትምርዓዊ ናትኪ መሰል እዩ። ንሓደ ትኣምንዮ ሰብ (ናብነት  መምህርኪ፣ ኣማኻሪኪ ወይ ውን ጆብሰንተር) ወይ ከኣ ኣብ ናይ ምኽሪ ንቑጣ (ናባና) ብምምጻእ ጸገምኪ ከተካፍሊን፣ መንነትኪ ብምስጢር ክዕቀበልኪን ክትሓቲ ትኽእሊ። እንተተኻኢሉ ውን ናብ ፖሊስ ብምኻድ ጸገምኪ ክትነግሪን ዑቕባ ክትሓትዮምን ትኽእሊ። (ብኸመይ ትረኽብና)

ፖሊስ መጀመርያ ናብ ዉሑስ ናይ ደቀንስትዮ መዕቆቢ ቦታ ክወስዱኪ ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ መጻንሒ ቦታ፣ ከማኺ ደቀንስትዮ ዝዑቆባሉ ቦታ እዩ፣ ኣድራሻኡ ድማ ንውሕስነት ብምስጢር ዝተታሕዘ እዩ።

11. በዓል ቤተይ ይሃርመኒ/ ይቆጻጸረኒ/ ገንዘበይ ይወስዶ/ ምስ ስድራይን መሓዙተይን ከይራኸብ ይኽልክለኒ....ወዘተ። ካብዚ ንላዕሊ ክጻወሮ ኣይክእልን አየ። ሓገዝ የድለኒ ኣሎ።

ኣዝዩ ኩቱር ዝኾነ ፍርሒ ናይ በዓል ቤትኪ እንተሃልዩኪ፣ ኣብ ናይ ደቀንስትዮ ገዛ ክትዕቆቢ ትኽእሊ ኢኺ። ኣብ ናይ ጀርመን ናይ ደቀንስቶ መዕቆቢ ገዛ፣ ኩለን ደቀንስትዮን ደቀንን ካብ ክወርደን ዝኽእል ሓደጋ ዝዕቆባሉ ቦታ እዩ። ኣብ መብዛሕቱኡ ግዜ ኣብቲ ቦታ ነዚ ጸገማት ዝምልከት ናይ ምኽሪ ቤት-ጽሕፈት ኣሎ። እዚ ቦታ ምስጢራዊ እዩ፣ ኣብዚ ቦታ ምጽናሕ ወለንታዊ እዩ፣ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክትወጽእ ውን ይካኣል እዩ። ምስ ሓዳርኪ  ክትፈላለዪ ምውሳን እንተኸቢዱኪ ምኽሪ ክትሓቲ ትኽእሊ ኢኪ።

መንነትኪ ብምስጢር ብምሓዝ ከነማኽረኪ ንኽእል ኢና፣ ብዘይ ናትኪ ድሌትን ኣፍልጦን ውን እንወስዶ ስጉምቲ ፈጺሙ የለን። (ብኸመይ ትረኽብና)

ብኸመይ ትረኽብና

ብቐጥታ ተሌፎን ብምድዋል፥ ብቛንቋ ኣደ ናይ ድምጺ መልእኽቲ ብምግዳፍ ከምኡድማ ብቋንቋኪ  ጽሑፋዊ መልእኽቲ ብተሌፎንኪክትሰድልና ትኺእሊ። መሳርሕትና  ጀርማን፣ አንግሊዝ: ዓረብን ኩርድን ዝዛረባ ክኾና ከለዋ: ኣድላይ ምስ ዝኸውን‘ውን ንኻልኦት ቋንቋ ተዛረብቲ  ተርጎምቲ ንቖጽር ኢና። ምስ ሓንቲ ተተርጓሚት ካብ ዝተወሰነ ዓዲ ዝመጸት ክትዛረቢ  እንተዘይደሊኪ  ኣቐዲምኪ  ሓብርና፣ ንጉዳይኪ ኣብ ግምት ብምእታው  ንስኺ  ትደልዪዮ ኣገባብ  ክንቕርብ ኢና።

ኩሉ ግዜ ቆጸራ ክትሕዛ ተመራጺእዩ።ምኽንያቱ ብዘይ ቆጸራ እንተድኣ መጺኽን፣ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤት-ጽሕፈት ስለዘየለና ዘይክትረኽባና ትኽእላ ኢኽን።

ኣድራሻና፣

myriam
Muhliusstraße 67
24103 Kiel

Telefon: +49 431 / 55 77 91 93
Fax: +49 431 / 55 77 91 95
Mobil: +49 170 / 935 08 00
Email: myriam(at)frauenwerk.nordkirche.de

Sponsored by:

 

 

 

Impressum

Herausgeberin

Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland
Hauptbereich
Generationen und Geschlechter

Gartenstraße 20
24103 Kiel
Telefon 0431 55 779 -138
Fax 0431 55 779 -160
info(at)hb5.nordkirche.de
www.hb5.nordkirche.de

Leitung:
Eva Rincke, leitende Pastorin (V.i.S.d.P.)

Alle Fragen, auch zu Bildrechten sowie inhaltlich verantwortlich:
Erik Schmidt, Öffentlichkeitsarbeit Hauptbereich Generationen und Geschlechter, Datenschutz
Telefon: 0431 55 779 -125
erik.schmidt(at)hb5.nordkirche.de

Der Hauptbereich Generationen und Geschlechter der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland ist verantwortlich für die Internetpräsenzen der ihm angegliederten Dienste und Werke nach §30 des Kirchengesetzes über die Hauptbereiche der kirchlichen Arbeit (Hauptbereichsgesetz - HBG v. 03. Nov.2017) mit Änderung v. 30.04.2020 der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland:

_________________________________________________________________________________________

Arbeitsbereich
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene:

Junge Nordkirche - www.junge-nordkirche.de

sowie den zugeordneten Fachstellen, Projekten, Institutionen und Vereinen

Jugendaufbauwerk Plön Koppelsberg der Nordkirche - www.jaw.koppelsberg.eu

 

Ökologische Freiwilligendienste Koppelsberg - www.oeko-jahr.de und www.oeko-bundesfreiwilligendienst-sh.


_________________________________________________________________________________________

Arbeitsbereich Erwachsene

Frauenwerk der Nordkirche - www.frauenwerk-nordkirche.de

sowie den zugeordneten Fachstellen, Projekten, Institutionen und Vereinen

 • Contra - Fachstelle gegen Frauenhandel in Schleswig-Holstein - www.contra-sh.de
 • myriam - mobile Beratungsstelle für geflüchtete Frauen in Schleswig-Holstein - www.myriam.sh
 • Cara.sh - Fachberatungsstelle für Prostituierte in Schleswig-Holstein - www.cara.sh
 • Klima-Bewusstsein erden - Initiative für mehr Vielfalt in der Natur - www.klima-erden.de

 

GodeTied - Evangelisches Kurzentrum und Sanatorium für Frauen und Kinder
der Nordkirche - www.godetied.com

 

mit den Fachstellen:

Männerforum der Nordkirche - www.maennerforum-nordkirche.de

 

Fachstelle Ältere der Nordkirche - www.aeltere-nordkirche.de

 

Evangelische Arbeitsgemeinschaft Erwachsenenbildung
der Nordkirche (EAE) - www.erwachsenenbildung-nordkirche.de

inkl. Kunst-Geschichte-Kirche.de

 

Fachstelle Familien der Nordkirche - www.familien-nordkirche.de

 

sowie die Einrichtungen

Strandläufernest Sylt - Zeltplatz - http://sln.strandlaeufernest.de

Haus Leuchtfeuer Sylt - Gruppenhaus - auf Gruppenunterkünfte.de

 

im folgenden Hauptbereich Generationen und Geschlechter genannt.

 

Wir übernehmen keine Garantie dafür, dass die auf diesen Websites bereit gestellten Informationen vollständig, richtig und in jedem Fall aktuell sind. Insbesondere übernimmt der Hauptbereich "Generationen und Geschlechter" der Nordkirche keine Haftung für Inhalte, die ausdrücklich oder konkludent als fremde Inhalte gekennzeichnet sind. Der Hauptbereich ist nicht dafür verantwortlich, dass solche Inhalte vollständig, richtig, aktuell und rechtmäßig sind und nicht in unzulässiger Weise in Rechtsgüter Dritter eingreifen. Dies gilt auch für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird.

Alle Urheber- und Nutzungsrechte an Texten und Bildern liegen beim Hauptbereich Generationen und Geschlechter oder bei Dritten. Eine weitere Verwendung ist ohne ausdrückliche Genehmigung der Rechteinhaber untersagt.

 

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland ist eine Körperschaft des Öffentlichen Rechts. Sie wird vertreten durch die Kirchenleitung.

 Das Leitungsgremium der Nordkirche

Die Kirchenleitung leitet die Nordkirche im Rahmen des geltenden Rechts. Sie berät über die grundlegende kirchliche Gesamtplanung und entscheidet bei dienstrechtlichen Angelegenheiten der Kirchenbeamten. Sie wirkt auch bei der Wahl oder Berufung von Pastorinnen und Pastoren, Kirchenbeamten und leitenden Angestellten im gesamtkirchlichen Dienst mit. Die Kirchenleitung führt außerdem die Aufsicht über das Landeskirchenamt.

Die Miglieder der Ersten Kirchenleitung der Nordkirche amtieren bis 2025, sie wurden 2019 von der Landessynode gewählt. Der Landesbischof der Nordkirche und die Bischöfin und Bischöfe im Sprengel gehören kraft Ihres Amtes der Kirchenleitung an. Die Landesbischöfin hat den Vorsitz inne.

Der Sitz der Kirchenleitung ist in Schwerin.

Fotos

©Adobe Stock
©shootingankauf – Fotolia.com

 

 


Datenschutz

Liebe Nutzer*innen,

uns ist bewusst, dass der Bereich des Schutzes persönlicher Daten (Datenschutz) ein wichtiger, sensibler Bereich ist. Dementsprechend sorgsam wird der Schutz Ihrer persönlichen Daten von uns unter Beachtung der Regelungen der Datenschutzgesetze gehandhabt. Die Erhebung der Daten unserer NutzerInnen insbesondere personenbezogener Daten sind auf das technisch notwendige Mindestmaß beschränkt. Unter keinen Umständen -weder entgeltlich noch unentgeltlich- geben wir erhobene Daten an Dritte weiter oder machen diese Dritten zugänglich. 

Bitte NUTZEN Sie in allen digitalen Medien alle Möglichkeiten, Ihre Daten zu schützen.

Auch wenn wir dann keine statistischen Auswertungen aller Nutzer*innen zur Verbesserung des Angebots vornehmen können - schützen Sie sich gerne... :

Datenschutz in der Nordkirche

Ausführliche Information über den Datenschutz in der Nordkirche zum Datenschutzbeauftragten der Nordkirche finden Sie hier:

datenschutz.ekd.de/nordkirche/

 

Der Hauptbereich Generationen und Geschlechter der Nordkirche mit seinen folgenden angegliederten Bereichen:

Arbeitsbereich
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene:

Junge Nordkirche - www.junge-nordkirche.de

sowie den zugeordneten Fachstellen, Projekten, Institutionen und Vereinen

Jugendaufbauwerk Plön Koppelsberg der Nordkirche - www.jaw.koppelsberg.eu

 

Ökologische Freiwilligendienste Koppelsberg - www.oeko-jahr.de und www.oeko-bundesfreiwilligendienst-sh.


_________________________________________________________________________________________

Arbeitsbereich Erwachsene

Frauenwerk der Nordkirche - www.frauenwerk-nordkirche.de

sowie den zugeordneten Fachstellen, Projekten, Institutionen und Vereinen

 • Contra - Fachstelle gegen Frauenhandel in Schleswig-Holstein - www.contra-sh.de
 • myriam - mobile Beratungsstelle für geflüchtete Frauen in Schleswig-Holstein - www.myriam.sh
 • Cara.sh - Fachberatungsstelle für Prostituierte in Schleswig-Holstein - www.cara.sh
 • Klima-Bewusstsein erden - Initiative für mehr Vielfalt in der Natur - www.klima-erden.de

 

GodeTied - Evangelisches Kurzentrum und Sanatorium für Frauen und Kinder
der Nordkirche - www.godetied.com

 

mit den Fachstellen:

Männerforum der Nordkirche - www.maennerforum-nordkirche.de

 

Fachstelle Ältere der Nordkirche - www.aeltere-nordkirche.de

 

Evangelische Erwachsenenbildung der Nordkirche (EEB) - www.erwachsenenbildung-nordkirche.de
inkl. www.Kunst-Geschichte-Kirche.de

 

Fachstelle Familien der Nordkirche - www.familien-nordkirche.de

 

sowie die Einrichtungen

Strandläufernest Sylt - Zeltplatz - http://sln.strandlaeufernest.de

Haus Leuchtfeuer Sylt - Gruppenhaus - auf Gruppenunterkünfte.de

im folgenden Hauptbereich Generationen und Geschlechter genannt, ist verantwortlich für das vorliegende Internetangebot.

 

Der örtliche Datenschutzbeauftragte für alle dem Hauptbereich Generationen und Geschlechter der Nordkirche zugeordneten Arbeitsbereiche sowie Vereine und Verbände:

 Erik Schmidt, Gartenstraße 20, 24103 Kiel
Tel: 0431 55779 125

erik.schmidt(at)hb5.nordkirche.de

Verantwortliche Aufsichtsbehörde für den Datenschutz der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland:

Außenstelle Berlin für die Datenschutzregion Ost der EKD (Evangelische Kirche Deutschland)

Invalidenstraße 29, 10115 Berlin
Telefon: +49 (0)30 2005157-0
Fax: +49 (0)30 2005157-20

ost(ät)datenschutz.ekd.de

Nach § 17 Abs. 2 Nr. 3 und § 19 Abs. 1 Nr. 6 DSG-EKD besteht ein direktes Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde.


Der Beauftragte für den Datenschutz der EKD (Evangelische Kirche in Deutschland)

Oberkirchenrat Michael Jacob

Lange Laube 20, 30159 Hannover
Tel.:        +49 (0)511 768128-0
Fax:        +49 (0)511 768128-20
E-Mail:    info(at)datenschutz.ekd.de
Website:  https://datenschutz.ekd.de

Allgemeine Hinweise

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen oder personenbeziehbaren Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text aufgeführten Datenschutzerklärung.

Mit dem Absenden Ihrer Anfrage erklären Sie sich mit der Verarbeitung Ihrer angegebenen Daten zum Zweck der Bearbeitung Ihrer Anfrage einverstanden.

Datenschutzerklärung

Datenerfassung auf unserer Website

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website?

Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Die Kontaktdaten können Sie dem Impressum dieser Website entnehmen.

Wie erfassen wir Ihre Daten?

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z.B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben.

Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Website betreten.

In einigen Bereichen der Website werden zudem Daten durch Google-Dienste erhoben, dazu finden Sie unten weitere Informationen. 

Wofür nutzen wir Ihre Daten?

Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu gewährleisten. Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzungsverhaltens verwendet werden. Bei einer einfachen Nutzung der Website (Surfen) erheben wir keine Personenbezogenen Daten, gespeichert werden dann nur anonymisierte IP-Adressen. Dazu haben Sie eine direkte Widerspruchsmöglichkeit. (Mehr dazu siehe unten: Widerspruchsmöglichkeit.)

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?

Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbeziehbaren Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

Cookies

Alle Seiten der durch den Hauptbereich Generationen und Geschlechter der Nordkirche verantworteten Internet-Angebote verwenden so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website geringfügig eingeschränkt sein.

Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder zur Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z.B. Anmeldung bei Veranstaltungen) erforderlich sind, werden auf Grundlage der DSG-EKD gespeichert (in Ableitung von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Als Websitebetreibende haben wir ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung unserer Dienste. Soweit andere Cookies (z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert werden, werden diese in dieser Datenschutzerklärung gesondert behandelt.

Unser Analysetool: Matomo (Piwik) 

Die seitens des Hauptbereich Generationen und Geschlechter der Nordkirche verantworteten Internet-Angebote  nutzen für die Datenanlyse Matomo (früherer Name: Piwik). Das ist eine Open-Source-Webanwendung für Webanalytik.

Matomomo ist eine Alternative zu Google Analytics und nutzt für die Speicherung datenschutzrechtlich sensibler Logdaten nur die Server des Website-Betreibers. Dadurch wird mehr Datenschutz gewährleistet. In Deutschland ist Matomo nach Google Analytics das meistverwendete Webanalytik-Werkzeug. (Quelle des Textes über Matomo: Wikipedia.)

Hinweise zu Social Media Button

Auf dieser Website verwenden wir in ausgewählten Bereichen (Nachrichten, Pressemitteilungen, Veranstaltungen) Social Media Button. Diese Button verlinken zu Facebook, Twitter, E-Mail sowie WhatsApp (letzteres nur, wenn Sie mit mobilen Geräten durch unsere Website surfen).

Unsere Social Media Button leiten nur dann direkt in Ihr Social Media Profil, wenn Sie ein solches haben und es gleichzeitig geöffnet ist. Wenn Sie in den genannten Netzwerken kein Profil haben und / oder nicht angemeldet sind, erfolgt nach einem Klick auf ein Button die Übermittlung des Links. Auf die Weiterleitung anderer Informationen, z.B. die sogenannte "Browserhistorie", haben wir keinen Einfluss. Sie hängt mit der individuellen Nutzung und Einstellung Ihres Browser zusammen. 

Social-Media-Dienste halten eigene Datenschutzerklärungen für die Nutzung im europäischen Raum vor. Diese können Sie hier einsehen: 

Facebook/Privacy

Twitter/Privacy

WhatsApp/Legal

E-Mail: Bitte lesen Sie dazu unsere Erklärung weiter unten.

 

Hinweise zur Nutzung und zur Datenverarbeitung

Auf dieser Website haben Sie die Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen. In diesem Fall werden Ihre Angaben zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage gespeichert. Sofern innerhalb unseres Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten besteht (E-Mail-Adressen, Namen, Anschriften), erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens der Nutzerinnen und Nutzer ausdrücklich auf freiwilliger Basis. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte (andere kirchliche Einrichrichtungen oder Dienststellen) erfolgt nur, um Ihre Fragen gut zu beantworten oder um Ihre Kommentare an die richtige Stelle weiterzuleiten. Nach abschließender Bearbeitung Ihrer Anfrage, spätestens jedoch nach 10 Tagen, werden Ihre Daten gelöscht.

Die Inanspruchnahme aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet.

Die Nutzung von Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie E-Mail-Adressen, die wir im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichen, ist zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen durch Dritte nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

Nordkirche.de setzt in bestimmten Bereichen Cookies und Session-ID ein. In bestimmten Bereichen - insbesondere beim Kontakt-Formular, Newsletter, Versenden-an-Option und in unserem Kirchenshop - werden personenbezogene Daten gespeichert, verarbeitet und verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt in keinem Fall.

Wenn Sie innerhalb dieses Angebots Seiten und Dateien abrufen und dabei aufgefordert werden, Daten über sich einzugeben, erfolgt diese Datenübertragung verschlüsselt (https) über das Internet. 

Im Rahmen der statistischen Erhebung werden Rechner bezogene Daten - wie z.B. verwendeter Browser, IP-Adresse u.a. - sowie Personen bezogenen Daten - wie angesurfte Websiten, eingegebene Suchbegriffe etc. - gesammelt, gespeichert und ausgewertet.

Google-Dienste in ausgewählten Bereichen

Wir setzen vereinzelnd in ausgewählten Bereichen Google-Dienste ein. Diese sind: 

Google-Karten im Adressenwerk und im Veranstaltungskalender; sowie YouTube, wenn Sie eine Seite aufrufen, auf der Videos eingebunden sind. Diese Dienste erheben und speichern automatisch Informationen, u.a. die Referrer URL und Ihre IP-Adresse. Weitere, ausführliche Informationen dazu finden Sie hier: policies.google.com/privacy. Wenn möglich sind diese innerhalb der jeweiligen Cookie-Erklärung auswählbar oder wenn technisch nicht möglich, gesondert bei Aufruf der jeweiligen Inhalte zu bestätigen

Email / Formulare

Aus technischen oder betrieblichen Gründen kann der Empfang von E-Mail-Kommunikation gestört sein und/oder nicht rechtzeitig den Empfänger erreichen. Daher hat die Versendung von E-Mails an uns keine fristwahrende Wirkung und kann Fristen nicht rechtsverbindlich setzen. Wir empfehlen, zeitkritische oder eilige Nachrichten zusätzlich per Post, Kurier oder Telefax zu übersenden.

Falls Sie sicher sein wollen, dass Ihre E-Mail ordnungsgemäß empfangen worden ist, fordern Sie bitte von dem Empfänger eine schriftliche Empfangsbestätigung an. Wir unternehmen alle vernünftigerweise zu erwartenden Vorsichtsmaßnahmen, um das Risiko einer Übertragung von Computerviren zu verhindern. Wir sind jedoch nicht haftbar für Schäden, die durch Computerviren entstehen.

Bitte führen Sie selber Überprüfungen auf Computerviren durch, bevor Sie E-Mails lesen, insbesondere bevor Sie Anhänge zu E-Mails öffnen. Die Kommunikation per E-Mail ist unsicher, da grundsätzlich die Möglichkeit der Kenntnisnahme und Manipulation durch Dritte besteht. Wir empfehlen, keine vertraulichen Daten unverschlüsselt per E-Mail zu versenden.

Kalendereinträge und Übertragung von Terminen 

In unserem Veranstaltungskalender kann für jede Veranstaltung auf der Detailseite eine ics-Datei für Kalendereinträge heruntergeladen werden. Darin steht: Betreff, Ort, Beginn und Ende (Datum und Uhrzeit) sowie der Beschreibungstext der Veranstaltung. Die Übernahme der Daten erfolgt einmalig, es gibt keine Rückkoppelung zu unserem Veranstaltungskalender. Die Nutzung dieses Dienstes ist freiwillig. Sofern Sie Veranstaltungsdaten in Ihren Kalender importieren, übernehmen Sie die oben genannten Daten in Ihre Geräte. Wir übernehmen dafür keine Haftung und bieten keine Gewährleistung, dass dieser Dienst immer funktioniert. Sollte die Veranstaltung ausfallen, bieten wir keine Gewähr.

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

MeineSeite.Nordkirche.de

Die Subdomain MeineSeite.Nordkirche.de führt in das passwortgeschützte Intranet von Nordkirche.de.

In diesem intranet werden öffentliche und personenbezogene Daten wie Namen und Adressen, Kontaktdaten sowie Veranstaltungen und Kollektenprojekte eingegeben und gespeichert. Die Einagbe erfolgt freiwillig und ausschließlich nach schriftlicher Einwilligungserklärung. Die Veröffentlichung dieser Daten erfolgt ausdrücklich auf freiwilliger Basis und / oder im Rahmen einer dienstlichen Vereinbarung. 

Daten werden auch über Schnittstellen erfasst, weiterverarbeitet sowie an Dritte weitergegeben.

Alle Daten können auf Anfrage seitens des Seitenbetreibers gelöscht werden.

Die Inanspruchnahme der angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch anonymisiert möglich.

Gewährleistung

Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass das Angebot jederzeit zur Verfügung steht. 

Server-Log-Dateien

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:

 • Browsertyp und Browserversion
 • verwendetes Betriebssystem
 • Referrer URL
 • Hostname des zugreifenden Rechners
 • Uhrzeit der Serveranfrage
 • IP-Adresse

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.

Grundlage für die Datenverarbeitung ist die DSG-EKD (in Ableitung aus Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO), die die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.